• https://www.facebook.com/ilgazilisilik
ILISILIK KÖYÜ İNTERNET SAYFASINA HOŞGELDİNİZ

TÜZÜĞÜMÜZ


Derneğin adı, Merkezi Şubesi:

MADDE 1:

Derneğin adı              : ILGAZ ILISILIK Köyü Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği.

Derneğin Merkezi      : Derneğin Merkezi İstanbul ili hudutları içindedir. Yönetim kurulu bu konuda

                                   yetkilidir.

Derneğin Şubesi        : Derneğin şubesi yoktur.

 

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI:

 

MADDE 2 :

 

Derneğin Amacı : Ilgaz Ilısılık Köyü nüfusuna kayıtlı kişiler ile ilgili eğitim, kültür, yardımlaşma, sosyal faaliyetler ve aşağıda belirtilen hususlarda çalışma yapar.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Koşulları ve Biçimleri :

 

 1. Köyün alt yapı tesisleri inşaatına okul, camii, sağlık ocağı, köy konağı, lojman gibi yerlerin yapılmasına, buraların tamir edilmesine, ıslah edilmesine ve çevre düzenlemelerinin yapılmasına, ağaçlandırılmasına, yangın depoları, su depolarının yapılmasına yardımcı olmak, inşa ettirmek bunların bakımlarına katkıda bulunmak.

 

 1. Üyelerin kişisel gelişim ve meslek edinebilmeleri için kurslar tertip etmek, kursa gidenlere katkıda bulunmak, hanımlar ile ilgili elişi becerileri, meslek edinmeleri ve beceri kazanmalarını sağlamak için kurslar tertip etmek çalışmalar yapmak.

 

 1. Kütüphaneler okuma odaları, konferans salonları, öğrenci yurtları, dershaneler açmak. Öğrenim gören öğrencilerimiz için kurslar ve etüt çalışmaları tertip etmek,

 

 1. (2 ve 3) bendindeki hususların gerçekleşmesi için taşınmaz mal edinmek bina inşa ettirmek, mezkûr binalar ile müştemilatını hizmete açmak, bina ve daire kiralamak.

 

 1.  Gereğinde ihtiyaca göre ilave veya yeni bina inşa ettirmek.

 

 1. Köyün imece işlerine yardımcı olmak,

 

 1. Teşvik amacıyla köyümüzün lise ve yüksekokuldaki başarılı öğrencilerine burs vermek, bunları gerektiğinde kurslara göndermek, muhtaç durumdaki öğrencelere eğitim için maddi yardımda bulunmak, giyim, kitap ve kırtasiye gibi ihtiyaçlarını karşılamak

 

 1. Üyelerimizi, yakınlarını bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla eğitim, sağlık, beslenme, çocuk yetiştirme, gibi konularda uzman kişiler aracılığıyla seminerler toplantılar tertip etmek.

 

 1. Tüzükte yazılı amaçlarını gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla, iktisadi ticari ve sınai işletmeler kurmak, işletmek, sosyal tesisler kurmak işletmek, açtığı işletmeleri kiraya vermek, mevcut işletmeleri kiralamak.

 

 1. Köydeki kültür faaliyetlerine katkıda bulunmak, eski bina ve eserlerin korunması için çalışmalar yapmak, geleneklerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için müzeler açmak, eski ve tarihi eserleri, çeşmeleri v.b eserleri yaşatmak ve korumak için restorasyonlarını yapmak.

 

 1. Üyeler arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, sportif faaliyetler düzenlemek, düzenlenen sportif faaliyetlere katılmak, sergi, gezi ve eğlenceli etkinlikler düzenlemek, gerektiğinde gençlere destek olmak, kötü alışkanlıklardan korumak için çalışmalar yapmak, sportif faaliyetler için gençlerimizin becerilerine göre futbol, voleybol, basketbol gibi takımlar kurmak,

 

 1. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

    

 1. Gençlerimizin, üyelerimizin ve öğrencilerimizin birbirleriyle daha iyi kaynaşmaları için kamp gezileri düzenlemek, organize etmek ve destek vermek,

 

 1. Ülkemizin tarihi ve kültürel yerlerin tanıtılması için kültürel geziler tertip etmek

 

 1. Eğitim, kültür, spor, bilimsel, mesleki, ekonomik ve sosyal konularda köyümüzün ve üyelerimizin, gelişim, toplum yararına ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sunulması amacıyla projeler geliştirilmesine destek olmak, bu doğrultuda projenin yürütülmesi sürecinde doğrudan veya dolaylı katkıda bulunacak valilik, kaymakamlık, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile dernek, vakıf, birlik, sandık, meslek odası, üniversite, şirket v.b. teşekküllerden yardım almak ve bunlarla işbirliğinde bulunmak.

 

DERNEĞE ÜYE OLMA ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ :

MADDE 4 - Derneğe üye olma hakkı:

18 yaşını doldurmuş medeni hakkını kullanma ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneği üye olma hakkına sahiptir.

 

Derneğin asil ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır.

 

a)        Asil Üyeler      :

Asil üyeler derneğe üye olmak hakkına haiz olan ve üyeliğin yönetim kurulunca kabul edilip tüzükte belirtilen aidatlarını düzenli olarak ödeyen seçme seçilme hakkına sahip üyelerdir. Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.

 

b)        Fahri Üyeler   :

Fahri üyeler derneğin maksat ve gayesine ulaşabilmesi için uzaktan ve yakından manevi veya bedeni veya fikri veya mali yardımda ve hizmette bulunan ve yönetim kurulunca fahri üyeliğe kabul edilen üyelerdir. Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakları olmayıp sadece dinleyici sıfatı ile müzakereleri takip için genel toplantılarına katılabilirler ve istedikleri takdirde aidat verebilirler.

 

MADDE 5        Dernek üyeliğine giriş ve çıkış :

 

Üyeliğe Giriş:

 

Derneğe üye olmak isteyen kişi üye olma şartlarına sahip bulunduğuna dair yazılı olarak veya dernek tarafından hazırlanan online üye başvuru formunu doldurarak yönetim kuruluna başvurur, yönetim kurulu bu talebi kabul veya ret etmekte tamamen serbesttir. Yönetim Kurulu bu hususu 30 gün içinde karara bağlar ve müracaat sahibine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir.

 

Üyelikten Çıkış:

 

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma   :

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-Üye olma şartlarını kaybetmek, vefat etmek,

6-Köyümüzü, köylümüzü ve derneğimizi sosyal medyada üzerinde küçük düşürücü, onur kırıcı yazılar yazmak, uyarılmasına rağmen bunu devam ettirmek.

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan ve çıkarılanlar, üye kayıt defterinden ve elektronik üye kayıt sisteminden çıkış kaydı yapılır. Üyelikten çıkan kişi derneğin malvarlığından hak iddia edemez.

 

 

DERNEĞİN ORGANLARI

 

MADDE 6 : Dernek aşağıdaki organlardan teşekkül eder:

 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetleme Kurulu,

 

 

DERNEK GENEL KURULUNUN TOPLANTI ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI

 

MADDE 7 – Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel kurulun olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü toplantısı vardır.

 

Olağan Genel Kurul Toplantısı         :

 

Olağan genel kurul toplantısı, 3 (üç) senede bir Ocak ayı içinde genel kurula katılma hakkı bulanan asil üyelerin yarısından bir fazlasının iştiraki ile yapılır.

 

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı:

 

Yönetim kurulunun veya denetleme kurulunun gerekli gördüğü veya dernek üyelerinden beşti birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerdin birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

GENEL KURULUNUN YAPILIŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI ÇAĞRI USULÜ VE TOPLANMA USULÜ

 

MADDE 8 - Genel kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini tanzim eder. Genel kurula iştirak edecek üyeler, en az 15 (on beş) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede veya dernek internet sitesinde ilan edilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının yapılmaması halinde ikinci toplantının yapılacağı gün saat ve yerde belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

 

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve keza toplantı birinci fıkra esaslara göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Yeri:

Genel Kurul toplantıları demek merkezinin bulunduğu il hudutları içinde yapılır.

 

Toplantının Yeter Sayısı:

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları asil üyeleri tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

 

Toplantının Yapılış Usulü :

 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler.

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı idare etmek üzere açık oyla bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

 

Toplantıda Görüşülecek Konular:

 

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır.

 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı ve belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

 

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır. Yönetim kurulu üyeleri liste usulü ile seçilir. Tek liste mevcut ise açık oylama ile yapılabilir. Birden fazla yönetim kurulu üyesi için liste var ise; genel kurul kararı ile açık veya kapalı oylama usulü ile yönetim kurulu üyeleri seçimi yapılır. Diğer seçimler ve oylamalar açık oylama usulü ile yapılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık döküm yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

 

GENEL KURUL'UN GÖREV VE YETKİLERİ

 

MAADE 9 :

Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulda görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Demek tüzüğünün kısmen veya tamamen değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi yönetim kurulan ibra edilmesi,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek diğer üyelerle koordine ve çalışma yapmak maksadıyla şube açılması,
 6. Derneğin feshedilmesi,
 7. Derneğe lüzumlu olan taşınmaz malların satın alınması, bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal edenlerin dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yapılması, mülkiyetin başka aynı hakların tesis edilmesi veya kendisine ait mevcut taşınmaz mallar üzerinde mülkiyetin dışındaki aynı hakların başkaları lehine tesis edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
 9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.
 10. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

 

Genel kurul derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

 

 

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

 

MADDE 10 - Yönetim Kurulu genel kurul tarafından gizli oyla veya açık oylama ile seçilecek (9) asil ve (9) yedek üyeden teşekkül eder. Yönetim Kuruluna seçilenler seçimden sonra yapacakları ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir başkan vekili, bir muhasip, sekreter seçmek suretiyle vazife taksimi yaparlar.

 

Dernek başkan veya onun yokluğunda başkan vekili tarafından temsil olunur. Yönetim Kurulu toplantı günlerini kendisi tayin eder. Bunun dışında başkanının daveti üzerine de toplanır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi yönetim kurulu üyeliğinden düşmüş sayılır. Yerine sırasıyla yedeklerden alınır. Kararlar ekseriyetle alınır.

 

Asil üyeliklerde herhangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde yerine sırasıyla yedek üyelerden alınır. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

MADDE 11 - Yönetim Kurul, Genel Kurula karşı sorumlu olup başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

 1. Genel Kurulu kararlarına ve dernek tüzüğüne göre derneğim tam ve kâmil salahiyetle temsil ve idare etmek,
 2. Dernek tüzüğünde yazılı maksat ve gayenin tahakkuku için çalışmalar yapmak,
 3. Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara davet etmek,
 4. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ait işlemleri yapmak ve gelecek devreye ait bütçeyi hazırlayarak genel kurala sunmak,
 5. Derneğin gayesinin tahakkuku için gereken ücretli veya ücretsiz personelin işe almak ve işlerine son vermek,
 6. Dernek tüzüğünün çeşitli maddelerde derneğin gayesi ve yapacağı işler olarak belirtilen bütün hususların sonuna kadar yerine getirmek resmi gayri resmi hükmü hakiki şahıslar ve müesseseler nezdinde derneği tam yetki ile temsil etmek, (topuda takrir vermek, takrir almak v.s gibi mühim hususlarda imza lazım geldiği hallerde yönetim kurulunun tüzüğe göre çoğunlukla aldığı bir karar lazımdır. Bu kararın tarih ve numarasından bahisle başkan ve onunla birlikte yönetim kurulundan yetkili kılınan bir üyenin imzası yönetim kurulu ve dolayısıyla derneği ilzam eder.)
 7. Kendi inşa ettirdiği veya satın aldığı veya bağışlanan veya vasiyet yoluyla intikal eden veya feshedilen diğer dernekler tarafından kendisine devredilen taşınmaz malların kendi tüzel kişiliğine tapuda tescil ettirmek. Gerekirse yukarıda ve diğer maddelerde açıklanan şekillerde iktisap ettiği tüm taşınır. Taşınmaz malların kıymetli evrak ve kıymetli madenlerin diğer mal ve eşyayı satmak suretiyle paraya çevirmek, gelir v.s. Taşınmaz malların satımı ve alımı genel kurul kararına dayandırılır.
 8. Derneğin maksat ve gayesine aykırı davranışlarda bulunanlarda aidatını vaktinde ödemeyen üyeler hakkında gerekli tahkikatı açarak icabında ihtar geçici ve daimi ihraç cezaları vermek.
 9.  Gerektiğinde üyeler için lokal açmak ve yardım sandığı kurmak.
 10. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 11. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde, yönetim kurulu Genel Kuruldan yetki almak şartıyla borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz. Borçlanma konusunda ipotek verebilir.
 12. Gerektiğinde maksat ve gayeye uygun olmak üzere; faaliyet gösteren diğer derneklere federasyonlara üye olmak. Üye olunan dernek ve federasyonlardan ayrılmak,

 

DENETLEME KURULU - TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

 

MADDE 12- Denetim kurulu üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin çağrılması mecburidir.

 

 

Denetim Kurulunun Görev Yetkileri

 

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklar ile denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

 

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

 

MADDE 13 - Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yer ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkü amirliğine yazıyla bildirilir.

 

ÜYELERİN ÖDEYECEKLERİ AİDAT MİKTARI

MADDE 14 - Üye aidatları her yılın başında günün ekonomik şartlarını göre yönetim kurulu tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

MADDE 15 – Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

 

MADDE 16 – Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3 ‘dür. Genel kurulda tüzük değişikliği açık oyla yapılır.

 

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE ŞEKLİ

MADDE 17 - Derneğin feshi,

Dernek genel kurulu her zaman, derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

Birinci toplantıya ait ilanda bu toplantı için icap eden üçte iki çoğunluğun sağlanmaması halinde yapılacak olan ikinci toplantının günü, saati ve yeri ile ikinci toplantıda üçte iki çoğunluğun aranmayacağı da belirtilir.

Bu ikinci genel kurulu toplantısına iştira eden üyelerin miktarı yönetim ve denetleme kurulları asil üyelerin tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

Derneğin feshine ilişkin kararın genel kurulda mevcut üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması şarttır. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından otuz gün içinde mahallin en büyük mülkü amirliğine bildirilir.

 

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

MADDE 18 - Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye aidatı: Tüzükte belirtilen ve üyelerden alınan aidatlar.
 2.  Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, kermes, konser spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 7. Diğer gelirler.

 

 

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

 

MAADE 19 - Gelir ve Gider Belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği Ek-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek isterse banka belgeleri için alındı makbuzu kesebilir.

 

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

 

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Aynı Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alında Belgesi ile kabul edilir.

 

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 

Alındı Belgeleri:

 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği Ek-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

 

Alında belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alında belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alında belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. (Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, mizası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

 

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca gelir toplama yetkesi yönetim kurulu karır ile her zaman iptal edilebilir.

 

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

 

 

BEYANNAME VERİLMESİ

 

MADDE 20:

Derneğin bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibariyle sonuçlarına ilişkin

 

(Dernekler Yönetmeliği EK-21’de bulunan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler;

MADDE 21 – Defter tutma esasları:

Dernekte işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belertilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasında göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibarın işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıcı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekleri Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)   İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıda gibidir.

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebileceği gibi bilgisayar ortamında işlenerek tutulabilir.

 

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

 

4- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

5- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

6- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

b)   Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

 

Yevmiye Defteri ve Büyük Defter : Bu defterlerin tutulma usulü ve kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki

Dernekte tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç) kullanmaya başlamadan önce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan

 

Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

 

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği Ek-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 22 - Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda, Güncel olan Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfeden çıkarılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

 

Adı Soyadı                                Görevi                                      İmza               

 

İrfan Çakır                               Başkan

 

Ramazan Çopur                        Başkan Vekili

 

İsmail Yazıcı                             Muhasip

 

Eyüp Yıldırım                            Yön. Kurulu Üyesi

 

İsmail Erdoğan                         Yön. Kurulu Üyesi

 

Mustafa Söylemez                    Yön. Kurulu Üyesi

 

Yılmaz İzmirli                           Yön. Kurulu Üyesi

 

Muammer Şirin                         Yön. Kurulu Üyesi

 

 

ZİYARET BİLGİLERİ
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam26
Toplam Ziyaret66969
TAKVİM
ILGAZ KÖY SİTELERİ